Fundusze Unijne

Lux Med Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Lecznic CITOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu”, nr Umowy POIR.03.04.00-04-0092/20-00 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Jest to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanych z funduszy unijnych narzędzi na rzecz walki z pandemią i jej gospodarczymi skutkami.

Planowane efekty

Dotacja służy utrzymaniu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, zaspokojeniu bieżących potrzeb w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Wartość projektu : 339.579,69 zł .
Wkład Funduszu Europejskiego: 339.579,69 zł

fundusze