Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisów (dalej: Serwisy), znajdujących się w domenie luxmed.pl

pod następującymi adresami  elektronicznymi:

Zawartość stron Serwisów stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Definicje:

Administrator  –  spółka LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678) przy ul. Szturmowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353, NIP: 527-252-30-80, REGON: 140723603, wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł (dalej również jako: ,,LUX MED’’).

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy – oznacza serwisy internetowe prowadzone przez Administratora w domenie luxmed.pl pod wskazanymi powyżej adresami elektronicznymi.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwisy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisów opisanych w Polityce.

Zasady korzystania z Serwisów

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów,  Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach.
 2. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisów internetowych Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisów może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Serwisy mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją   własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.
 4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu poszczególnego Serwisu.

Ochrona danych osobowych Użytkownika

 1. W Grupie LUX MED zwraca się szczególną uwagę na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i zadbania o to, aby dane osobowe były należycie chronione, w tym w sposób odpowiadający przepisom obowiązującego prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest LUX MED.  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować pod adresem daneosobowe@luxmed.pl.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w LUX MED pełni Pani Katarzyna Pisarzewska.
 4. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisów (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w danym Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w danym Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisów, w tym formularzy kontaktowych, rezerwacji, opinii czy reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;
 1. Aktywność Użytkownika w Serwisach, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 2. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisów w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 1. Administrator informuje, że w ramach przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw wynikających z przepisów Rozporządzenia, Użytkownik może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Administratorem - poprzez stronę internetową lub pod adresem: daneosobowe@luxmed.pl. Informujemy także, że przysługuje Użytkownikowi prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.
 2. W związku z realizacją usług zaszytych w zakładach Serwisów, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe czy kurierzy (np. w związku z realizacją żądania wydania kopii dokumentacji medycznej), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z Grupy LUX MED.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 6. Pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora dostępne są pod adresem: https://www.luxmed.pl/o-nas/dane-osobowe w ramach poszczególnych klauzul obowiązku informacyjnego m.in. dla pacjentów oraz kontrahentów.

Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Marketing

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (np. usługa newslettera);
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika).
 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. Na stronie Serwisów wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 2. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z nich posiada odrębną politykę prywatności, z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego portalu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane. 
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszych Serwisach bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.
 4. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Zarządzanie ustawieniami cookies

 1. Cookie to mały plik przechowywany na wykorzystywanym urządzeniu, następnie używany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Administrator nie stosuje cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących Dane osobowe o Użytkownikach. [PK1] Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za Dane osobowe o czym mowa poniżej.
 2. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 3. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 4. Użytkownik zarządza wyrażonymi zgodami za pośrednictwem banneru cookies, który wyświetlany jest po wejściu do każdego z Serwisów.
 5. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 1. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
 1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisów. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie danego Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym, Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).  Poniżej znajduje się lista cookies wykorzystywanych w ramach Serwisów:

W zakresie kategorii niezbędne i techniczne:

Niezbędne

Są niezbędne dla funkcjonowania strony i nie można ich wyłączyć. Są zapisywane przede wszystkim w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale niektóre części strony mogą wtedy nie działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

Nazwa Własne lub zewnętrzne Domena/
Subdomena
Opis Czas trwania
_hjFirstSeen Własne luxmed.pl Plik cookie jest ustawiany tak, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. 30 minut
_hjAbsoluteSessionInProgress Własne luxmed.pl Plik cookie jest ustawiany tak, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. 30 minut
ASP.NET_SessionId  Własne portalpacjenta.luxmed.pl Sesyjny plik cookie platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez witryny napisane przy użyciu technologii opartych na platformie .NET firmy Microsoft. Zazwyczaj używany do utrzymywania zanonimizowanej sesji użytkownika przez serwer. Sesja
session Własne rezerwacja.luxmed.pl Sesyjne pliki cookie wygasają po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki. Są one przechowywane tylko tymczasowo i są niszczone po opuszczeniu strony. Są one również znane jako przejściowe pliki cookie, nietrwałe pliki cookie lub tymczasowe pliki cookie. Sesja
_hjFirstSeen Własne luxmed-diagnostyka.pl Plik cookie jest ustawiany tak, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. 30 minut
_hjAbsoluteSessionInProgress Własne luxmed-diagnostyka.pl Plik cookie jest ustawiany tak, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. 30 minut
_GRECAPTCHA Zewnętrzne google.com Google reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. 6 miesięcy
_hjFirstSeen Zewnętrzne luxmed.pl Plik cookie jest ustawiany tak, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. 30 minut
__RequestVerificationToken_ Własne emarket.luxmed.pl Jest to plik cookie zapobiegający fałszowaniu ustawiony przez aplikacje internetowe zbudowane przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Został zaprojektowany w celu powstrzymania nieautoryzowanego publikowania treści na stronie internetowej, znanego jako Cross-Site Request Forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest niszczony po zamknięciu przeglądarki. Sesja
__RequestVerificationToken_ Własne portalpacjenta.luxmed.pl Jest to plik cookie zapobiegający fałszowaniu ustawiony przez aplikacje internetowe zbudowane przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Został zaprojektowany w celu powstrzymania nieautoryzowanego publikowania treści na stronie internetowej, znanego jako Cross-Site Request Forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest niszczony po zamknięciu przeglądarki. Sesja
ASP.NET_SessionId Własne emarket.luxmed.pl Sesyjny plik cookie platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez witryny napisane przy użyciu technologii Miscrosoft .NET. Zwykle używany do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer. Sesja
incap_ses_* Własne luxmed.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

Plik cookie służący do łączenia żądań HTTP z określoną sesją (wizytą AKA). Ponowne otwarcie przeglądarki i dostęp do tej samej witryny są rejestrowane jako różne wizyty.

W celu utrzymania istniejących sesji (tj. sesyjny plik cookie)

Sesja
nlbi_XXXXXXX Własne luxmed.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie do łączenia określonych sesji z określonym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

Sesja
nlbi_XXXXXXX Zewnętrzne www.luxmed-diagnostyka.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie do łączenia określonych sesji z określonym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

Sesja
nlbi_XXXXXXX Własne www.luxmed-diagnostyka.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie do łączenia określonych sesji z określonym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

Sesja
nlbi_XXXXXXX Zewnętrzne luxmed-diagnostyka.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie do łączenia określonych sesji z określonym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

Sesja
nlbi_XXXXXXX Własne luxmed-diagnostyka.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie do łączenia określonych sesji z określonym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

Sesja
visid_incap_XXXXXX Własne luxmed.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie służący do powiązania określonych sesji z konkretnym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

12 miesięcy
Authorization Własne portalpacjenta.luxmed.pl Niezbędny plik do autoryzacji. 14 sekund
incap_ses_* Własne emarket.luxmed.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
incap_ses_* Własne luxmed.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
incap_ses_* Własne www.luxmed.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
incap_ses_* Zewnętrzne www.luxmed-diagnostyka.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
incap_ses_* Własne www.luxmed-diagnostyka.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
incap_ses_* Zewnętrzne luxmed-diagnostyka.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
incap_ses_* Własne luxmed-diagnostyka.pl Token Imperva – firewalla Luxmed  Sesja
OptanonConsent Własne emarket.luxmed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez rozwiązanie zgodności z plikami cookie firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Umożliwia to właścicielom witryn zapobieganie ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, gdy zgoda nie została udzielona. Plik cookie ma normalną żywotność wynoszącą jeden rok, dzięki czemu osoby powracające na stronę zapamiętują swoje preferencje. Nie zawiera on żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę. 1 rok
OptanonConsent Własne luxmed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez rozwiązanie zgodności z plikami cookie firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Umożliwia to właścicielom witryn zapobieganie ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, gdy zgoda nie została udzielona. Plik cookie ma normalną żywotność wynoszącą jeden rok, dzięki czemu osoby powracające na stronę zapamiętują swoje preferencje. Nie zawiera on żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę. 1 rok
OptanonConsent Własne citomed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez rozwiązanie zgodności z plikami cookie firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Umożliwia to właścicielom witryn zapobieganie ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, gdy zgoda nie została udzielona. Plik cookie ma normalną żywotność wynoszącą jeden rok, dzięki czemu osoby powracające na stronę zapamiętują swoje preferencje. Nie zawiera on żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę. 1 rok
OptanonConsent Własne luxmed-diagnostyka.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez rozwiązanie zgodności z plikami cookie firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Umożliwia to właścicielom witryn zapobieganie ustawianiu plików cookie w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, gdy zgoda nie została udzielona. Plik cookie ma normalną żywotność wynoszącą jeden rok, dzięki czemu osoby powracające na stronę zapamiętują swoje preferencje. Nie zawiera on żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę. 1 rok
CONSENT Zewnętrzne emarket.luxmed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
CONSENT Zewnętrzne luxmed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
CONSENT Zewnętrzne citomed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
CONSENT Zewnętrzne luxmed-diagnostyka.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
visid_incap_XXXXXX Własne emarket.luxmed.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie służący do powiązania określonych sesji z konkretnym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

12 miesięcy
visid_incap_XXXXXX Własne luxmed.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie służący do powiązania określonych sesji z konkretnym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

12 miesięcy
visid_incap_XXXXXX Zewnętrzne luxmed-diagnostyka.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie służący do powiązania określonych sesji z konkretnym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

12 miesięcy
visid_incap_XXXXXX Własne luxmed-diagnostyka.pl

Incapsula DDoS Protectiona i Web Application Firewall:

plik cookie służący do powiązania określonych sesji z konkretnym odwiedzającym (odwiedzającym reprezentującym określony komputer). W celu identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula.

12 miesięcy
mage-cache-sessid Własne sklep.luxmed.pl Wartość tego pliku cookie wyzwala czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Gdy plik cookie zostanie usunięty przez aplikację zaplecza, administrator czyści pamięć lokalną i ustawia wartość pliku cookie na true. Sesja
_cfuvid Zewnętrzne luxmed.pl Ograniczanie szybkości wykorzystując szereg technik stosowania limitów szybkości do ruchu, w którym wielu unikalnych użytkowników korzysta z tego samego adresu IP. Sesja
mage-messages Własne luxmed.pl Plik cookie niezbędny do narzędzi deweloperskich. 14 sekund
product_data_storage Własne luxmed.pl Plik do przechowywania danych o produkcie. 14 sekund
__RequestVerificationToken_ Własne emarket.luxmed.pl Jest to plik cookie zapobiegający fałszowaniu ustawiony przez aplikacje internetowe zbudowane przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Został zaprojektowany w celu powstrzymania nieautoryzowanego publikowania treści na stronie internetowej, znanego jako Cross-Site Request Forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest niszczony po zamknięciu przeglądarki. Sesja
__RequestVerificationToken_ Własne luxmed.pl Jest to plik cookie zapobiegający fałszowaniu ustawiony przez aplikacje internetowe zbudowane przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Został zaprojektowany w celu powstrzymania nieautoryzowanego publikowania treści na stronie internetowej, znanego jako Cross-Site Request Forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest niszczony po zamknięciu przeglądarki. Sesja
__RequestVerificationToken_ Własne portalpacjenta.luxmed.pl  Token podtrzymujący sesje PP Sesja
smsessioncount Własne luxmed.pl Cookie zapisujące ilość sesji użytkownika na stronie 30 dni
smsession Własne luxmed.pl Cookie zapisujące sesje użytkownika na stronie Sesja
productsCartDCM Własne emarket.luxmed.pl Plik wspomagający funkcjonowanie kart produktowych. Sesja
productsCartDCM Własne www.luxmed.pl Plik wspomagający funkcjonowanie kart produktowych. Sesja
productslist Własne www.luxmed.pl Plik wspomagający wyświetlanie listy produktów. Sesja
RefreshToken Własne portalpacjenta.luxmed.pl Token niezbędny do uwierzytelnienia danego żądania 14 sekund
_hjAbsoluteSessionInProgress Zewnętrzne luxmed.pl Plik cookie jest ustawiany tak, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację. 30 minut

W zakresie kategorii analityczne:

Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego strony i poprawiać jej wydajność. Pomagają ustalić liczbę wizyt i źródła ruchu, które strony są najbardziej i najmniej popularne i jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są anonimowe i traktowane zbiorczo - nie pozwalają na śledzenie akcji pojedynczego Użytkownika. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, trudniej będzie nam dostosować stronę do Twoich potrzeb.

 

Nazwa Własne lub zewnętrzne Domena/
Subdomena
Opis Czas trwania  
_ga_xxxxxxxxxx Własne luxmed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata  
_gid Własne luxmed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do zliczania i śledzenia odsłon. 1 dzień  
_ga_xxxxxxxxxx Własne luxmed-diagnostyka.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata  
_ga Własne luxmed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata  
_gat Własne luxmed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania liczby żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 60 sekund  
_ga Własne luxmed-diagnostyka.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata  
_ga_xxxxxxxxxx Własne citomed.pl

 

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn.

2 lata  
_gat Własne citomed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania liczby żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 10 minut  
_ga_xxxxxxxxxx Własne emarket.luxmed.pl

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji,

i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują

informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.

2 lata  
_ga_xxxxxxxxxx Własne luxmed.pl

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji,

i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują

informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.

2 lata  
_gid Własne luxmed-diagnostyka.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do zliczania i śledzenia odsłon. 1 dzień  
_gat Własne luxmed-diagnostyka.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania liczby żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 10 minut  
__utmc Własne online.luxmed.pl Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Nie jest używany w większości witryn, ale jest ustawiony tak, aby umożliwić współdziałanie ze starszą wersją kodu Google Analytics znaną jako Urchin. W starszych wersjach było to używane w połączeniu z plikiem cookie __utmb do identyfikacji nowych sesji/wizyt powracających użytkowników. W przypadku korzystania z Google Analytics jest to zawsze sesyjny plik cookie, który jest niszczony, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Tam, gdzie jest on postrzegany jako trwały plik cookie, prawdopodobnie jest to inna technologia, która ustawia plik cookie. Sesja  
__utmz Własne online.luxmed.pl Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, pomiar wydajności witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu na stronie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd pochodzą odwiedzający po wejściu na witrynę. Plik cookie ma żywotność 6 miesięcy i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 6 miesięcy 2 dni  
__utmt Własne online.luxmed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Zgodnie z ich dokumentacją służy do ograniczania szybkości żądań dla usługi - ograniczając zbieranie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach 10 minut  
__utmb Własne online.luxmed.pl Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Ten plik cookie określa nowe sesje i wizyty i wygasa po 30 minutach. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Każda aktywność użytkownika w ciągu 30 minut będzie liczona jako pojedyncza wizyta, nawet jeśli użytkownik opuści witrynę, a następnie do niej wróci. Powrót po 30 minutach będzie liczony jako nowa wizyta, ale jako powracający gość. 30 minut  
__utma Własne online.luxmed.pl Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, który umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Ten plik cookie jest domyślnie ważny przez 2 lata i rozróżnia użytkowników i sesje. Służył do obliczania statystyk nowych i powracających odwiedzających. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Okres ważności pliku cookie może być dostosowany przez właścicieli stron internetowych. 1 rok 1 miesiąc  
_ga_xxxxxxxxxx Własne citomed.pl

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji,

i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują

informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.

2 lata  
_ga Własne citomed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata  
_gat_UA-223041696-1 Zewnętrzne luxmed.pl Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiany przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do której się odnosi. Jest to odmiana _gat pliku cookie, który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu. 54 sekundy  
_gid Zewnętrzne luxmed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do zliczania i śledzenia odsłon. 1 dzień  
_gid Zewnętrzne luxmed.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do zliczania i śledzenia odsłon. 1 dzień  
           
_ga_xxxxxxxxxx Własne luxmed-diagnostyka.pl

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji,

i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują

informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.

2 lata  
_hjTLDTest Własne emarket.luxmed.pl Podczas wykonywania skryptu Hotjar próbujemy określić najbardziej ogólną ścieżkę plików cookie, której powinniśmy użyć, zamiast nazwy hosta strony. Ma to na celu umożliwienie współdzielenia plików cookie w subdomenach (w stosownych przypadkach). Sesja  
_hjTLDTest Własne luxmed.pl Podczas wykonywania skryptu Hotjar próbujemy określić najbardziej ogólną ścieżkę plików cookie, której powinniśmy użyć, zamiast nazwy hosta strony. Ma to na celu umożliwienie współdzielenia plików cookie w subdomenach (w stosownych przypadkach). Sesja  
_hjTLDTest Własne luxmed-diagnostyka.pl Podczas wykonywania skryptu Hotjar próbujemy określić najbardziej ogólną ścieżkę plików cookie, której powinniśmy użyć, zamiast nazwy hosta strony. Ma to na celu umożliwienie współdzielenia plików cookie w subdomenach (w stosownych przypadkach). Sesja  
_ga Własne emarket.luxmed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - która jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i używany do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryny.  Domyślnie jest on ustawiony na wygasanie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrwalania stanu sesji. 2 lata  
_ga Własne luxmed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - która jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i używany do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryny.  Domyślnie jest on ustawiony na wygasanie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrwalania stanu sesji. 2 lata  
_ga Własne citomed.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - która jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i używany do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryny.  Domyślnie jest on ustawiony na wygasanie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrwalania stanu sesji. 2 lata  
_ga Własne luxmed-diagnostyka.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - która jest znaczącą aktualizacją powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i używany do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryny.  Domyślnie jest on ustawiony na wygasanie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrwalania stanu sesji. 2 lata  
_hjIncludedInSessionSample_xxx Własne emarket.luxmed.pl  Token podtrzymujący sesje HJ 14 sekund  
_hjIncludedInSessionSample_xxx Własne luxmed.pl  Token podtrzymujący sesje HJ 14 sekund  
_hjIncludedInSessionSample_xxx Własne luxmed-diagnostyka.pl  Token podtrzymujący sesje HJ 14 sekund  
_hjSession_xxxxxx Własne emarket.luxmed.pl Plik cookie przechowujący dane bieżącej sesji. Dzięki temu kolejne żądania w oknie sesji będą przypisywane do tej samej sesji Hotjar. 14 sekund  
_hjSession_xxxxxx Własne luxmed.pl Plik cookie przechowujący dane bieżącej sesji. Dzięki temu kolejne żądania w oknie sesji będą przypisywane do tej samej sesji Hotjar. 14 sekund  
_hjSession_xxxxxx Własne luxmed-diagnostyka.pl Plik cookie przechowujący dane bieżącej sesji. Dzięki temu kolejne żądania w oknie sesji będą przypisywane do tej samej sesji Hotjar. 14 sekund  
_hjSessionUser_xxxxxx Własne emarket.luxmed.pl Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Służy on do przechowywania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla danej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. 14 sekund  
_hjSessionUser_xxxxxx Własne luxmed.pl Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Służy on do przechowywania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla danej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. 14 sekund  
_hjSessionUser_xxxxxx Własne luxmed-diagnostyka.pl Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Służy on do przechowywania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla danej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. 14 sekund  
dctraffic Własne luxmed.pl Cookie przechowuje informacje o źródle ruchu z jakiego przyszedł użytkownik 1 miesiąc  
dcmedium Własne luxmed.pl Cookie przechowuje informacje o źródle ruchu z jakiego przyszedł użytkownik 1 miesiąc  
dcsource Własne luxmed.pl Cookie przechowuje informacje o źródle ruchu z jakiego przyszedł użytkownik 1 miesiąc  
dcid Własne luxmed.pl Cookie przechowuje informacje o źródle ruchu z jakiego przyszedł użytkownik wraz z id. 1 miesiąc  
_ga Własne luxmed-investment.pl Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, która jest istotną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata  
_gid Własne luxmed-investment.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do zliczania i śledzenia odsłon. 1 dzień  
           

W zakresie kategorii marketingowe:

Służą do zbierania informacji o tym jak korzystasz z naszej strony, aby dostarczyć Ci treści marketingowe bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich zainteresowań. Personalizacja reklam może opierać się na danych zebranych na temat korzystania przez Ciebie z naszych usług (np. jakie strony odwiedzasz) oraz innych danych przypisywanych Ci przez platformę reklamową. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, treści marketingowe nie będą sprofilowane.

 

Nazwa Własne lub zewnętrzne Domena/
Subdomena
Opis Czas trwania
_fbp Własne luxmed.pl Wykorzystywane przez firmę Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym przez reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące
_gat_gtag_UA_222873177_1 Własne luxmed.pl Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (ograniczania liczby żądań). 54 sekundy
vbanner_popup_popup Własne citomed.pl Baner reklamowy pop up Sesja
test_cookie Zewnętrzne doubleclick.net Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick (należącą do Google) w celu określenia, czy przeglądarka osoby odwiedzającej witrynę obsługuje pliki cookie. 15 minut
IDE Zewnętrzne doubleclick.net Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz o wszelkich reklamach, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem wspomnianej witryny. 1 rok
_gcl_au Zewnętrzne luxmed.pl Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług. 3 miesiące
_gat_gtag_UA_222873177_1 Zewnętrzne luxmed.pl Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (ograniczania liczby żądań). 54 sekundy
VISITOR_INFO1_LIVE Zewnętrzne emarket.luxmed.pl Ten plik cookie jest używany jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE Zewnętrzne luxmed.pl Ten plik cookie jest używany jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE Zewnętrzne www.luxmed-diagnostyka.pl Ten plik cookie jest używany jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE Zewnętrzne citomed.pl Ten plik cookie jest używany jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądania filmów. 1 rok
YSC Zewnętrzne emarket.luxmed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. Sesja
YSC Zewnętrzne luxmed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. Sesja
YSC Zewnętrzne www.luxmed-diagnostyka.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. Sesja
YSC Zewnętrzne citomed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. Sesja
_GRECAPTCHA Zewnętrzne luxmed.pl Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest znany przede wszystkim jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno za pośrednictwem własnych produktów i witryn, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów witryn internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług do profilowania zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawania przestrzeni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także dopasowywania reklam do treści na stronach, na których pojawiają się reklamy klientów. 6 miesięcy
_GRECAPTCHA Zewnętrzne luxmed-diagnostyka.pl Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest znany przede wszystkim jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno za pośrednictwem własnych produktów i witryn, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów witryn internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług do profilowania zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawania przestrzeni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także dopasowywania reklam do treści na stronach, na których pojawiają się reklamy klientów. 6 miesięcy
CONSENT Zewnętrzne emarket.luxmed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
CONSENT Zewnętrzne luxmed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
CONSENT Zewnętrzne citomed.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
CONSENT Zewnętrzne luxmed-diagnostyka.pl YouTube to należąca do Google platforma do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym w szerokim zakresie własnych i innych witryn internetowych. 16 lat
_fbp Zewnętrzne luxmed.pl Wykorzystywane przez firmę Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym przez reklamodawców zewnętrznych 3 miesiące
_gat_gtag_UA_143189480_3 Własne luxmed-investment.pl Ten plik cookie jest częścią Google Analytics i służy do ograniczania żądań (ograniczania liczby żądań). 54 sekundy

W zakresie kategorii funkcjonalne:

Umożliwiają dostosowanie strony i jej funkcjonalności do Twoich potrzeb i preferencji np. przez zapamiętanie Twoich wyborów i działań na stronie. Zapewniają lepszą funkcjonalność strony i personalizację treści, które wyświetlamy. Mogą być ustawione przez LUX MED lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy mogli dopasować do Ciebie strony i wyświetlanych treści.

 

Nazwa Własne lub zewnętrzne Domena/
Subdomena
Opis Czas trwania
___utmvc Własne online.luxmed.pl Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji Google Analytics. 14 sekund
___utmvc Własne luxmed-diagnostyka.pl Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji Google Analytics. 14 sekund
___utmvxxxxxxxxxxxxxx Własne sklep.luxmed.pl Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji Google Analytics. 14 sekund
___utmvxxxxxxxxxxxxxx Własne www.luxmed.pl Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji Google Analytics. 14 sekund
___utmvxxxxxxxxxxxxxx Własne portalpacjenta.luxmed.pl Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji Google Analytics. 14 sekund
___utmvxxxxxxxxxxxxxx Własne emarket.luxmed.pl Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji Google Analytics. 14 sekund
__cf_bm Zewnętrzne www.luxmed.pl Plik cookie, który wspomaga zarządzać botami w zakresie ruchu przychodzącego, wykorzystywany przez vimeo.com. 14 sekund
recently_compared_product Własne sklep.luxmed.pl Przechowuje identyfikatory ostatnio porównywanych produktów. 14 sekund
recently_compared_product_previous Własne sklep.luxmed.pl Przechowuje identyfikatory wcześniej porównywanych produktów, co ułatwia nawigację. 14 sekund
recently_viewed_product Własne sklep.luxmed.pl Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów, aby ułatwić nawigację. 14 sekund
recently_viewed_product_previous Własne sklep.luxmed.pl Przechowuje identyfikatory ostatnio oglądanych produktów, aby ułatwić nawigację. 14 sekund

 

Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że  Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, iż  dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisów komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisów oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez odpowiednie formularze elektroniczne zawarte w Serwisach, za pośrednictwem infolinii lub pisząc na adres siedziby.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosbowe@luxmed.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisów. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisów.

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 20.11.2023 r.